ALGEMENE VOORWAARDEN

1. OVEREENKOMST, OFFERTE, FACTUUR EN BEVESTIGING

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en TieGraphics gesloten overeenkomsten.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat TieGraphics start met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen zijn bindend eerst nadat deze schriftelijk door TieGraphics zijn bevestigd.

1.4 De inhoud van onze overeenkomsten zijn strikt vertrouwelijk. Het is niet toegestaan offertes, facturen of correspondentie te weerleggen aan derden.

2. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMSTEN
2.1 TieGraphics zal de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uitvoeren, de belangen en resultaten van de opdrachtgever staan altijd voorop. TieGraphics streeft naar een zo transparant handelen en zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 TieGraphics brengt gefaseerd deelfacturen in rekening afhankelijk van de omvang van de opdracht en het tijdsbestek waarin de opdracht wordt afgerond. Deelfacturen zijn een percentage van het geheel, afhankelijk van het aantal fases. TieGraphics neemt zich de vrijheid fases zelf in te delen mits anders overeen gekomen met de opdrachtgever.

2.3 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door TieGraphics mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.4 Een door TieGraphics opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.

2.5 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, onderzoek in gebreke van de opdrachtgever, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instrueren van de opdrachtgever, niet tot de opdracht van de TieGraphics.

2.6 Alvorens tot productie of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien TieGraphics, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van TieGraphics zijn hierboven genoemde goedkeuring te bevestigen.

2.7 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan TieGraphics te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3. GEBRUIK & LICENTIE
3.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met TieGraphics, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan TieGraphics bekend te zijn gemaakt.

3.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van TieGraphics niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken of veranderen dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk.

3.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betaal)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

3.4 TieGraphics heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

4. HONORARIUM EN BIJKOMENDE KOSTEN
4.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die TieGraphics voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. Deze zijn in offertes en prijzen opgenomen.

4.2 Indien TieGraphics door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden tarieven.

5. BETALING
5.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door TieGraphics nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door TieGraphics gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

5.2 TieGraphics heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

5.3 De opdrachtgever verricht de aan TieGraphics verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan TieGraphics heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

5.4 TieGraphics accepteert geen cash betalingen. De betaling kan louter via bank worden voldaan.

6. INSCHAKELEN VAN DERDEN
6.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan TieGraphics, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. TieGraphics zal, ook bij afronding van de opdracht, ten alle tijden ontwerpen en huisstijlen bewaken.

6.2 Indien TieGraphics op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan TieGraphics namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

6.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht TieGraphics volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN
7.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan TieGraphics. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend TieGraphics daartoe bevoegd.

7.2 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is TieGraphics te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van TieGraphics openbaar te maken of te verveelvoudigen.

7.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door TieGraphics tot stand gebrachte uitingen eigendom van TieGraphics, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

7.4 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch TieGraphics jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

8. OPZEGGING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
8.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen in lijn met de status van de opdracht en de gedane arbeid.

8.2 Indien de overeenkomst door TieGraphics wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van TieGraphics redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3 Zowel TieGraphics als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surésance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft de ontwerper het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen.

8.4 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door TieGraphics zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat TieGraphics ten aanzien van die prestaties in verzuim is. TieGraphics gaat er van uit dat de opdrachtgever in kennis is van de kwaliteiten van TieGraphics. Er kunnen daarom geen prestatierechten worden ontleent aan ontwerpen. Bedragen die TieGraphics voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.5 Wanneer de werkzaamheden van TieGraphics bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

9. GARANTIES EN VRIJWARINGEN
9.1 TieGraphics garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart TieGraphics of door TieGraphics bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. 9.3 De opdrachtgever vrijwaart TieGraphics voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 TieGraphics is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in het materiaal dat door opdrachtgever ter hand is gesteld; misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen; Fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden; Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers; Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt; Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

10.2 Opdracht nemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan; Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; De eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van TieGraphics aan de overeenkomst te laten beantwoorden; Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van TieGraphics voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.4 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan TieGraphics niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

11. OVERIGE BEPALINGEN
11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met TieGraphics gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3 Op de overeenkomst tussen TieGraphics en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen TieGraphics en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar TieGraphics is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van TieGraphics.